×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 ميكروسكوپ فلوئورسانس
fluorescence microscope

يكي از مهمترين ميكروسكوپ هاي مورد استفاده در علوم بيولوژيك ميكروسكوپ فلورسانت مي باشد.
با استفاده از اين ميكروسكوپ ها مي توان موادي را كه فلورسانس هستند و از خود نورنشر مي دهند،آشكار نمود و مشاهده كرد.
با استفاده از اين ميكروسكوپ و خاصيت فلورسانت مواد مي توان اجزاي داخلي سلولها و يا مواد مختلف را به طور مجزا مشاهده نمود و تصوير گرفت وبا توجه به اين ويژگي است كه ميتوان اجزاي داخل سلول را رنگ آميزي نمود. 

 

کاربردها:                                                        

  • عکس برداری از نمونه
  • شمارش تعداد نمونه
  • اندازه گیری فیزیکی نمونه

 

تنظیمات قالب