×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

Thermocycler(PCR)

ترموسایکلر

 

يكي از مهمترين پيشرفت ها در زمينه بيولوژي مولكولي كه در عين حال كاربرد تشخيصي نيز دارد  Polymerase Chain Reaction) PCR ) مي باشد كه علاوه بر سريع نمودن آزمايش هاي وابسته بهDNA در موارد متعدد موجب افزايش حساسيت اينگونه آزمايش ها گرديده است.لذا برای انجام این تکنیک نیاز به دستگاه ترموسایکلر می باشد که جهت انجام مراحل سرمایش و گرمایش نیاز به قدرت قابل توجهی انرژی الکتریکی دارند.

 

کاربرد:

 پزشکی قانونی

تشخیص جنسیت

تشخیص موتاسیون

مطالعات میکروبیولوژی

مطالعات ژنتیک

زمینه های کاربردی: پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي

 

تنظیمات قالب