×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نشانی:

تهران - خیابان ولی عصر -نرسیده به تقاطع نیایش  - مجتمع آموزشی پژوهشی نیایش - آزمایشگاههای جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کد پستی:   1996835113

تلفن:  7-88200105-021

دور نگار:   داخلی 4

پایگاه اینترنتی:  http://sbcrl.sbmu.ac.ir

پست الکترونیک(mail):

CRL@sbmu.ac.ir

 

 

 


 

نشانی:

تهران - خیابان ولی عصر -نرسیده به تقاطع نیایش  - مجتمع آموزشی پژوهشی نیایش - آزمایشگاههای جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کد پستی:   1996835113

تلفن:  7-88200105-021

دور نگار:   داخلی 4

پایگاه اینترنتی:  http://sbcrl.sbmu.ac.ir

پست الکترونیک(mail):

CRL@sbmu.ac.ir

 

 

 


 

تنظیمات قالب