×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 آناليز عنصريC H N S O
Elemental Analysis

با استفاده از دستگاه آناليز عنصري امكان تعيين در صد عناصر كربن( C)، هیدروژن (H)، نیتروژن (N)، گوگرد (S) و اکسیژن (O) درنمونه هاي مختلف آلي و معدني در صنايع شيميايي، دارويي، پليمركشاورزي، غذايي و بيو تكنولوژي و ... وجود دارد.


 اين سيستم از دو تكنيك آناليز Flash Combustion و Gas Chromatography تشكيل شده، باتعيين در صد اين عناصر درتركيب، فرمول تجربي تركيبات آناليز شده قابل محاسبه خواهد بود.

 

 اهداف آزمایشگاه:

  •  تعیین میزان درصد عناصر ( نمونه های جامد و مایع های فرار)CHNS/O
  •  تعیین فرمول تجربی ترکیب

 

تنظیمات قالب