×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

ميكروسكوپ نيروي اتمي
Atomic force microscopy

با استفاده از اين دستگاه تصوير برداري ازسطوح مختلف در مقياس نانو امكان پذير مي باشد. در اين روش نيازي به آن نيست كه نمونه رساناي جريان الكتريكي باشد و ايجاد پوشش هادي جريان الكتريكي نيز لزومي ندارد .
ميكروسكوپ نيروي اتمي داراي وسعت عمل در تصوير برداري از سطوح يكپارچه و همچنين چند تكه است. 

 

زمينه هاي كاربردی:

  • تصویر برداری از مولکول ها(مانندگلیکو پروتئین ها و DNA )
  • تصویر برداری از سلول ها(مانند سلول های زنده)
  • استفاده در صنعت نانو
تنظیمات قالب