×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

كروماتوگرافي لايه نازك با عملكرد بالا
High Performance Thin Layer Chromatography

كروماتوگرافي لايه نازك با عملكرد بالا فرم بهبود يافته كروماتوگرافي لايه نازك مي باشد كه با انجام خودكار مراحل كروماتوگرافي باعث افزايش تفكيك پذيري و اندازگيري كيفي و كمي با دقت و صحت بالاتري مي گردد. 

 

 زمينه هاي كاربردی:

 • تحقيقات دارويي
   
 • تحقيقات گياهي
   
 • تحقيقات باليني
   
 • پزشكي قانوني
   
 • آرايشي و بهداشتي
   
 • كنترل مواد غذايي
   
 • محيط زيست
   
 • كنترل هاي صنعتي 

 

تنظیمات قالب