×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  

الکتروریسی ( برق ریسی )
Electrospinning

الكترواسپينينگ (ريسندگي الكترواستاتيك ) روشي است كه در آن جرياني از پليمرمذاب يا محلول پليمر در يك حلال مناسب تحت تاثير يك ميدان الكتريكي قوي قرار مي گيرد كه منجربه تشكيل الياف پليمري در ابعاد نانو می گردد.

 

    کاربردها: 

  • بيوسنسورها
  • غشاء هاي فيلتراسيونتوليد
  • داروهاي آهسته رهش
  • توليد پچ هاي دارويي
  • پانسمان زخم
  • مواد ايمپلنت
  • پارچه های پزشکی
  • پار چه هاي پزشكي 
تنظیمات قالب