×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

فلوسايتومتري
Flow cytometry

فلوسايتومتري روش دستگاهي بسيار سريع و قدرتمندي است كه براي شناسايي ذرات (سلول ها) و ارزيابي خصوصيات آنها به كارمي رود.
براي تشخيص بيماري ها، تعيين پيش آگهي وهم براي ارزيابي درمان بدخيمي ها كاربرد دارد. 

 

اهداف آزمایشگاه:

  •  مطالعه و بررسی عملکرد سیستم ایمنی  ( ایمنوفنوتایپنیگ و بررسی مارکرهای سطحی سیستم ایمنی )
  •  مطالعه ساختار و عملکرد بیولوژیک سلول و مولکولهای زیستی
  •  تشخیص لوسمی و اختلالات هماتولوژیک
  •  تشخیص سرطان و بررسی عملکرد داروهای ضدسرطان

 

تنظیمات قالب