×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

Gel Documentation Systems

ژل داک

 

 دستگاه ژل داک که به عنوان سیستم تصویر ژل، سیستم مستند سازی ژل یا ثبت تصویر ژل نامیده می شود. یک قطعه ی آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های زیست مولکولی برای تصویر برداری و مستند سازی نوکلئیک اسید و پروتئین با ژل های آگارز یا اتیدیوم بروماید استفاده می شو.د.

کاربردها:

    میل های ترکیبی آنتی بادی پلی کلونال و مونو کلونال

    ژل و تصویر برداری از بلات

    شمارش کلنی ها

    ارزیابی ایمنی

    آشکار سازی هم زمان پروتئینی

    الکتروفورز دو بعدی

    تعیین کمیت پروتئین

    تعیین ویژگی تغییر بعد از ترجمه

زمینه های کاربردی: پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي

تنظیمات قالب