×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

Gel electrophoresis

الکتروفورز

 

به حرکات ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی گویند. به سبب اینکه ماکرومولکولهای زیستی مانند دی‌ان‌ای و پروتئینها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آنها در یک میدان الکتریکی، آنها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می‌شود.

کاربردها:

جداسازی انواع پروتیین بر اساس اندازه و جرم آنها و تخمین وزن مولکولی

جداسازی انواع اسیدهای نوکلئیک

تنظیمات قالب