×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

تصويربرداري از حيوانات كوچك
Small animal imaging

 تصوير برداري و مطالعه ي بيماري ها درمدل هاي حيواني و دارو رساني هدفمند با استفاده ازنشاندار كردن داروها، از بدن موجود زنده، بافت، ارگان به منظور رديابي و توزيع بيولوژي داروهايي كه توسط مواد فلورسنت نشاندار شده اند.

 

  اهداف آزمایشگاه:

  •  توانایی ردیابی، بررسی و ثبت فرایندهای مولکولی و سلولی داخل بدن مدل های حیوانی زنده
  •  شناخت مسیرهای متابولیک، ساختار بافت ها و مطالعه حیوانات کوچک به صورت غیر تهاجمی و بدون آسیب رساندن به موجود زنده

 

تنظیمات قالب