×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 واكنش زنجيره اي پلي مراز به صورتReal-Time
Polymerase chain reaction

انجام PCR كمي: با استفاده از روش  Relative Quantification و Absolute Quantification میزان دقيق و نسبي الگوي اوليه قابل اندازه گيري است.

محدودة تشخيص (Detection Range) آن بالاتر از PCR معمولي بوده و حتي اختلاف كمتر از 2 برابر را هم نشان مي دهد.

 

  کاربردها:

 •   Drug Therapy Efficacy        
 • بررسی بیان آنزیم های کبدی برای متابولیزه کردن دارو      
 •  کاربرد در جهت شناسایی و تعیین Load  عوامل عفونی
 •  در سیستم های کنترل غذا و دارو برای Food Safety
 •  بررسی سرطان های خونی تعیین خطر بازگشت آن
 •  تعیین میزان موفقیت پیوند اعضاء
 •  ژن درمانی
 •  ژنوتایپینگ
 •  تشخیص ناقلین ناهنجاریهای کروموزومی
 • Loss Of Hetrozigosity (LOH)
 • تشخیص پلی مورفیسم ناشی از جهش تک نوکلوئید
 • افتراق آللی (Allelic Discrimination)

 

تنظیمات قالب